RPCS3 Forums
Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] - Printable Version

+- RPCS3 Forums (https://forums.rpcs3.net)
+-- Forum: Commercial Games (https://forums.rpcs3.net/forum-4.html)
+--- Forum: Playable (https://forums.rpcs3.net/forum-5.html)
+--- Thread: Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] (/thread-199872.html)Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] - GrantKane - 12-17-2018

RPCS3 v0.0.5-7586-c50d459b Alpha | HEAD
Black screen and the error message.
[Image: RGRLxwR.png]


RE: Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] - digitaldude - 07-29-2019

rpcs3-v0.0.6-8429-829047ec_win64

Still Loadable.


RE: Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] - digitaldude - 09-03-2019

rpcs3-v0.0.7-8641-6bdab532_win64

Ingame.


RE: Jissen Pachi-Slot Hisshouhou! Hokuto no Ken F - Seikimatsu Kyuuseishu [BLJM60468] - digitaldude - 03-25-2020

RPCS3 v0.0.9-10023-158e34fa

Playable, menu has broken sound but its fine ingame.